Τί μπορεί να είναι αυτό που καθηλώνει την Κυβέρνηση και δεν προχωρεί στο να υλοποιήσει τον έλεγχο. Ποιοι είναι αλήθεια οι όροι; Μήπως οι όροι είναι χειρότεροι από αυτούς της ΤΡΟΙΚΑΣ και τελικώς αντί να πάμε για καλύτερα θα πάμε στα χειρότερα;

Τί μπορεί να είναι αυτό που καθηλώνει την Κυβέρνηση και δεν προχωρεί στο να υλοποιήσει τον έλεγχο. Ποιοι είναι αλήθεια οι όροι; Μήπως οι όροι είναι χειρότεροι από αυτούς της ΤΡΟΙΚΑΣ και τελικώς αντί να πάμε για καλύτερα θα πάμε στα χειρότερα;

Ευτυχώς που με ρωτάει επιτέλους και κάποιος για αυτό το θέμα που είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση στον έλεγχο που θα έκανε!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ & ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

Υλοποίηση δημοσιονομικού, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, ελέγχου για τον εντοπισμό και περιορισμό των αδικαιολόγητων δαπανών. Όλες οι δαπάνες πρέπει να γίνονται με βάση τη «λογική οικονομική βάση» όπως θα συνιστάται και από την Επιτροπή.

Βάσει των πιο πάνω. Και ακολούθως των διατάξεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης των κρατών μελών της Ευρωζώνης και της υποχρεώσεως τηρήσεως δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως επιβλήθηκε για τη μείωση του υπερβολικού ελλείμματος, η Kυπριακή κυβέρνηση σε συνεργασία με την εκτελεστική Επιτροπή του κ. Σώρρα όπου χρειαστεί, θα μελετήσει και εκπονήσει σχετική με τον κρατικό προϋπολογισμό αναπτυξιακή μελέτη, μέρος της οποίας θα αφορά την σταδιακή μείωση της ανάγκης δανεισμού, την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως και την αύξηση των λειτουργικών πλεονασμάτων και κρατικών αποθεμάτων ενδυναμώνοντας έτσι τη διεθνή επενδυτική της θέση.

Η μελέτη που προαναφέραμε, θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψηφοφορία προκειμένου να αποτελέσει άμεσα, αναπόσπαστο μέρος της χρηματικής τελικής συμβάσεως.

– Δηλαδή, θα γίνει έλεγχος των σπαταλών, σωστό? Γιατί ο κόσμος είναι εξοργισμένος με τις συνεχείς σπατάλες του Κράτους αλλά και των Τραπεζών.

– Ναι βεβαίως.

Επίσης, θα τεθούν και θα συμφωνηθούν οι Ορισμοί και οι περιορισμοί, θα γίνουν συμφωνίες για τα κριτήρια απόδοσης των ενδεικτικών ποσοτικών στόχων γιατί αυτός είναι και ο πιο σημαντικό σταθμός στη σύμβαση, αφού οι στόχοι εάν δεν επιτευχθούν εκεί είναι που δημιουργούνται τα δύσκολα σενάρια. (με το μνημόνιο 1, 2, 3 & 4). Αλλά οι στόχοι, έχουν επίσης σημασία, γιατί όπως αναλύσαμε και πριν είδατε πως μπορούν να εκτροχιαστούν τα αποτελέσματα από λάθος υπολογισμούς.

Θα συμφωνηθούν επίσης οι ορισμοί και συμφωνίες μεθόδων αξιολόγησης απόδοσης του προγράμματος.

Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της με σκοπό μειώσεως του δημοσιονομικού ελλείμματος υλοποίησης του αναπτυξιακού έργου από την Κυπριακή Κυβέρνηση, θα παρεμβαίνει μόνον εις την περίπτωσιν που επαπειλείται η υλοποίησης των συμφωνηθέντων στόχων, παρέχοντας λύσεις ικανές γιά την ομαλή εξέλιξη των.

Κάθε τυχόν διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ήθελε προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων ή της Επιτροπής θα λύεται διαιτητικά και εντός ευλόγου ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο που θα λύει την διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, οριστικά και τελεσίδικα και αμετάκλητα και θα αποτελείται από μια τριμελή επιτροπή «επιτροπή διαιτησίας», κοινής αποδοχής από αμφότερα τα μέλη Χρηματοδότη και Δανειολήπτη και αποτελούμενη από τρία (3) μέλη. Επιπροσθέτως, η γνωμοδότηση θα δίδεται από δύο ανεξάρτητους Συμβούλους οι οποίοι θα διορισθούν, ένας από κάθε συμβαλλόμενο.

Η επιτροπή του κ. Σώρρα, θα δύναται εάν της ζητηθεί, να παρέχει επιστημονική υποστήριξη για την υλοποίηση των υφιστάμενων ή μελλοντικών στόχων.

Η κυβέρνηση υποχρεούται να παρέχει εις την Επιτροπή επαρκείς πληροφορίες σχετικές με την εξακρίβωση της πορείας υλοποίησης των τιθεμένων στόχων.

Στήριξη της Ελλάδος τόσο στο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσο και εις παν αρμόδιο φορέα δανειοδοτήσεως της, διά την συζητηθησομένη παρά του χρηματοδότου πρόταση περί εξαγοράς του συνολικού της χρέους ως και κάλυψη των υφισταμένων και μελλοντικών αναγκών της και την υποστήριξη των Ελλήνων- Κυπρίων σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα.

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.