ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο κος Σώρρας, είναι νόμιμος δικαιούχος χρεογράφου της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και έχει κάθε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει ως αντασφάλεια για παροχή δανείου σε κράτη όπως αυτός αποφασίσει με την προϋπόθεση να ενημερώσει το Αμερικανικό Δημόσιο από πριν και δίδοντας τον απαιτούμενο χρόνο για τυχόν ενστάσεις έναντι της οποιασδήποτε πράξης δανεισμού που προτίθεται ο ίδιος να προχωρήσει.

Στις 26/ 06/ 2012  η κα Βίκυ Χαραλάμπους, ενεργώντας ως πληρεξούσιος του Αρτέμη Σώρρα παράδωσε πρόταση χρηματοδότησης για την Κύπρο, από τον κ. Αρτέμη Σώρρα, μέσω του Κυπριακού Προξενείου στην Νέα Υόρκη στην Αμερική.

Η πρόταση που κατατέθηκε αφορούσε τη χορήγηση δανείου ποσού 48.926.500.000 USD με επιτόκιο 0 % και αποπληρωμή από 50 μέχρι και 100 χρόνια (όσα αποφασιστούν) με σκοπό την εξαγορά του υφιστάμενου δημοσίου χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών, την κεφαλαιοποίηση τραπεζών αλλά και την υποστήριξη των προσφύγων.

Την πρόταση συνόδευαν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η κα Βίκυ Χαραλάμπους μετά την ανακοίνωση του κουρέματος στις 16/3/2013 κατέθεσε εκ νέου την πρόταση χρηματόδοτησης όπως επίσης και 5 υποστηρικτικές προτάσεις σε μετρητά.
Μπροστά στον κίνδυνο του Μνημονίου με την Τρόικα και αφού η Κυβέρνηση της Κύπρου, αλλά και η Κεντρική Τράπεζα δεν είχαν ανταποκρίθει, η κα Β. Χαραλάμπους καταθέτει νέα πρόταση χρηματοδότησης ύψους €32ΔΙΣ κατά την οποία δεν χρειάζονταν η συμμετοχή της Κεντρικής Τράπεζας.
Δείτε τις προτάσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής από την Κυπριακή Κυβέρνηση εδώ: http://www.endcyprusdebt.com/docs/

Η βασική πρόταση χρηματοδότησης αφορούσε και αφορά:

  • Εξαγορά του εξωτερικού δανεισμού, επιτόκιο 0 %
  • Χρηματοδότηση των νέων αναγκών, επιτόκιο 0 %
  • Χρηματοδότηση των τραπεζών με αυστηρότερους όρους και επιτόκιο που θα συμφωνηθεί

Σε περιπτώσεις και σε συνδυασμό αν ζητηθεί με τις τράπεζες η Αναχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, με χαμηλό επιτόκιο (θα κυμαίνεται από 0 – 0.5 % εξαρτάται από τις περιστάσεις και το πλάνο βιωσιμότητας).

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 26/6/2012
Χρηματοδότηση με κάλυψη Διεθνούς Συναλλαγματικής (IBOE) του Αμερικανικού Δημοσίου η οποία θα ρευστοποιηθεί αμέσως μετά την μεταφορά.

Η ρευστοποίηση είναι έτοιμη να γίνει αυτόματα μόλις το χρεόγραφο μεταφερθεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  • Αξία: $48.926.500.000 (Σαράντα οκτώ δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δολάρια)
  • Επιτόκιο: 0 %
  • Αποπληρωμή: από 50 – 100 έτη (όσο αποφασιστεί)

*Από την τότε ημερομηνία μέχρι και σήμερα και παρόλες τις συνεχείς οχλήσεις μας, ουδείς από τους αρμόδιους φορείς, Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα, δεν αντιμετώπισε με σοβαρότητα την πρόταση αυτή, καθώς και ΟΥΔΕΙΣ δεν προέβη σε ΚΑΝΕΝΑ είδος ελέγχου αλλά αντιθέτως με διάφορες αστοιχείωτες και άτοπες δικαιολογίες και υπεκφυγές εσκεμμένα ή μη, αποφεύχθηκε η υλοποίηση της χρηματοδότησης.

Πρόσθετες πέντε (5) υποστηρικτικές προτάσεις ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ:

Έκτοτε, παραδόθηκαν πρόσθετες άλλες πέντε (5) υποστηρικτικές προτάσεις για την κάλυψη των άμεσων αναγκών χρηματοδότησης, ανεξάρτητα με τη ρευστοποίηση του χρεογράφου δηλαδή με ρευστό που βρίσκεται ήδη σε τράπεζες με παράλληλη εξασφάλιση Κυπριακών ομολόγων, μεταφορά έναντι πληρωμής (DVP) αλλά και επίσης δόθηκε λύση που θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που το εν λόγω χρεόγραφο για οποιοδήποτε άγνωστο λόγο δεν καταστεί εφικτό να ρευστοποιηθεί.

Πρόταση Α:
Χρηματοδότησης έναντι αγοράς Συναλλαγματικής Κυπριακού Δημοσίου (Χρεόγραφο), και με χαμηλό επιτόκιο που θα συμφωνηθεί. Παράδοση (DVP) των ομολόγων έναντι πληρωμής, μέχρι ύψους
Τριακοσίων Πενήντα Εκατομμυρίων (350 εκ) Ευρώ, τρίμηνης διάρκειας.

(Όρος: Αμέσως μετά την επιτυχή υλοποίηση των κυπριακών ομολόγων θα συζητηθούν οι όροι της συνολικής πρότασής χρηματοδότησης με σοβαρότητα και με απώτερο σκοπό την επιτυχή υλοποίηση της).

Πρόταση Β:
Σε περίπτωση που, αντί για την Λύση «Α», χρειάζονται περισσότερα χρήματα, έχει προταθεί Ένα (1.000.000.000) δισ. Eυρώ ως χρηματοδότηση (Bridge Funding) για ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών, έως ότου η τελική συμφωνία μεταξύ του χρηματοδότη και της Κυπριακής Δημοκρατίας οριστικοποιηθεί.

  • Επιτόκιο: (χαμηλό) Θα συμφωνηθεί
  • Αποπληρωμή: 1 έτος

Πρόταση Γ:
Ως σχέδιο «Ανάγκης» σε περίπτωση που το χρεόγραφο, για άγνωστους λόγους δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί, κατατέθηκε πρόταση αύξησης της πιστωτικής διευκόλυνσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για Είκοσι Δισεκατομμύρια (20.000.000.000) Ευρώ ή και περισσότερο, με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις όπως και για το προσωρινό δάνειο του ενός Δισ. ευρώ (ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) έτσι ώστε να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες του παρόντος έτους. Οι όροι θα συζητηθούν.

Πρόταση Δ:
Ως άμεση εξυπηρέτηση και ως εναλλακτική πρόταση έναντι των λύσεων «Α, Β & Γ» , προτάθηκε ο Χρηματοδότης και η ομάδα του, να αναλάβουν την κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τραπέζης και να γίνει προσωρινή μεταφορά του ρίσκου από την Κυπριακή Δημοκρατία προς τον κο Σώρρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία δανεισμού βάσει της λύσης «ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».

  • Ποσό : Ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εκατομμύρια (1.800.000.000) Ευρώ με επιτόκιο και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν.

Πρόταση Ε:
Η προσωρινή πρόταση δανείου για 1 δις, προτάθηκε ξανά πριν τα Χριστούγεννα. Αγορά ομολόγων λήξης 3 μηνών. Μόνη προϋπόθεση ότι τα ομόλογα, θα ασφαλίζοντο έναντι πιθανού «κουρέματος» εάν η Κυβέρνηση προχωρούσε σε σύναψη δανειακής σχέσης τελικά με το ΔΝΤ. Και αυτό, γιατί δίδεται ως δάνειο και όχι ως επένδυση και μόνο για να μπορέσει να δει η Κυπριακή Κυβέρνηση ότι υλοποιείται με επιτυχία η δική μας παρέμβαση και να μην πιέζονται και στη βιασύνη να πιεστεί για υπογραφές. Που τελικώς δεν θα είναι προς όφελος της Κύπρου.

Ο λόγος που δεν υλοποιήθηκε ούτε και αυτή η λύση είναι το γεγονός ότι το Κράτος ζήτησε να αυτοασφαλιστούν! Δηλαδή, δίδεται δάνειο και ο δανειολήπτης ζητά στον δανειοδότη να ασφαλίσει την επισφάλεια του δανειολήπτη!

Σημείωση: Μόνο «Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» αφορά τη χρηματοδότηση έναντι ρευστοποίησης της συναλλαγματικής που αφορά το Αμερικάνικο Δημόσιο (ΙΒΟΕ – International Bill Of Exchange). Όλες οι άλλες προτάσεις βασίζονται στο συμβατικό τρόπο χρηματοδότησης (ΜΕΤΡΗΤΑ).


Απόφαση του Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2013

Στις 28/6/2013 έγινε δίκη στο δικαστήριο Αθηνών με μηνυτή τον γνωστόν κ. Άδωνη Γεωργιάδη και κατηγορούμενο τον κ Αρτέμη Σώρρα. Το επίσημο δικαστήριο του Ελληνικού κράτους αθώωσε πανηγυρικά και τους δύο πιο πάνω κατηγορούμενους και το δικαστήριο ήταν καταπέλτης εναντίον των κατηγόρων του κ. Σώρρα.
Δείτε εδώ τα πρακτικά της απόφαση του δικαστηρίου.