Ποιοι είναι οι στόχοι και τι θα είναι ο άξονας των προτάσεων που ετοιμάσετε να παραδώσετε στην Κυβέρνηση μόλις επιτευχτεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ του κου Σώρρα και της Κυβέρνησης;

Ποιοι είναι οι στόχοι και τι θα είναι ο άξονας των προτάσεων που ετοιμάσετε να παραδώσετε στην Κυβέρνηση μόλις επιτευχτεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ του κου Σώρρα και της Κυβέρνησης;

Η ΜΕΛEΤΗ ΕΞΥΓIΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟY ΧΡEΟΥΣ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΠΡOΤΑΣΗ

Στόχος αποτελεσματικής διανομής των δαπανών σε παραγωγικούς τομείς, διορθωτικά μέτρα η/ και κλείσιμο όπου χρειάζεται σε ζημιογόνους οργανισμούς με παράλληλη όμως απορρόφηση του προσωπικού σε νέες θέσεις εργασίας είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και ενδυνάμωση των κερδοφόρων οργανισμών.

Αύξηση στις εξαγωγές, μείωση στις ανάγκες για εισαγωγές. (Αυτό θα επιτευχθεί μέσω προνομίων που θα δοθούν για επενδύσεις σε τεχνολογία, παροχή φθηνότερων πρώτων υλών, γραφεία μεταπώλησης στο εξωτερικό, έρευνα του εξωτερικού ανταγωνισμού και εντοπισμό αδυναμιών, έλεγχο του τελικού προϊόντος με γνώμονα την ποιότητα αλλά και την ανταγωνιστικότητα),

Διαφάνεια στην υλοποίηση κρατικών έργων, με γνώμονα την υψηλή ποιότητα σε σχέση με το κόστος.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που θα δύνανται να αποφέρουν άμεσο και κερδοφόρο αποτέλεσμα και που θα επικεντρώνεται στη δύναμη των εξαγωγών ή των υπηρεσιών προς τρίτους στο εξωτερικό.

Έργα υποδομών με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη.

Δωρεάν Παιδεία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση με διδασκαλία υψηλού επιπέδου, με συμβολή εις την έρευνα της τέχνης και της επιστήμης προάγοντας την πρόοδο και τον πολιτισμό.

Προάσπιση μέσω συστηματικής διδαχής και εμβάθυνση της μάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και κυπριακής διαλέκτου.

Δωρεάν παροχές στον τομέα της Υγείας και Ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας.

Συνεργασία του δημοσίου φορέα για παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς τον ιδιωτικό τομέα, με την χρήση των διαφόρων του εγκαταστάσεων και του αρίστως καταρτισμένου εργατικού δυναμικού του, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους,

Ενίσχυση των παροχών για την τρίτη ηλικία και των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

Ενίσχυση του Τουρισμού με την δημιουργία ειδικών υποδομών από το κράτος ικανών να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εις τον ιδιωτικό τομέα προσελκύοντας κεφάλαια που θα επαναεπενδύονται όμως στην Κύπρο.

Ενδυνάμωση της τοπικής αγροτικής παραγωγής και του τομέα των εξαγωγών με χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων που αφορά στις καινοτομίες, στην προώθηση, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων.

Ίδρυση ειδικά οργανωμένων κρατικών συνεταιρισμών επανδρωμένων με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό, για την προώθηση και διάθεση των κυπριακών προϊόντων στο εξωτερικό ως και υποστηρικτική τεχνολογία των ανωτέρω.

Επένδυση στην έρευνα, και στις καινοτομίες

Βελτίωση του τομέα των Τηλεπικοινωνιών και μείωση του κόστους λειτουργίας του.

Εξοικονόμηση και βελτίωση της διαχείρισης του νερού.

Επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δυνάμει καινοτόμων λύσεων,

Ενδυνάμωση του τομέα της Ναυτιλίας,

Εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Επιδότηση επιχειρήσεων για την εργοδότηση νέων επιστημόνων.

Καθιέρωσης ειδικού εκπαιδευτικού φορέα για την προαγωγή των ηθών και των εθίμων της Κύπρου και χορήγηση επιδοτήσεων διά την παραγωγή και προώθηση των τοπικών προϊόντων εις την Κύπρο και το εξωτερικό.

Ενδυνάμωση της περιφέρειας με σκοπό την αποκεντροποίηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για εξάλειψη της ανεργίας.

Ειδικός εκπαιδευτικός τομέας εκπαίδευσης για την βελτίωση ανταγωνιστικότητος των επιχειρήσεων.

Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού διά την μείωση του κόστους καυσίμων.

Έρευνες για αξιοποίηση των πρώτων υλών της Κύπρου, όπως μεταλλευτικά προϊόντα, καύσιμη ύλη κτλ

Δωρεάν εκπαίδευση για εξειδίκευση σε νέους τομείς τέχνης και επιστήμης.

Ειδικός φορέας εκπαίδευσης των Δημοσίων Υπαλλήλων για την καλύτερη απόδοση εργασίας των.

Ενίσχυση του Αθλητισμού.

Ενίσχυση του τμήματος δασών, πυρόσβεσης και εκπαίδευση,

Ενίσχυση του τομέα της Αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.,

Αναδιάρθρωση και αναθεώρηση των Πολεοδομικών αστικών και περιφερειακών σχεδιασμών, του Κώδικα Οικοδομής, βελτίωσης του τρόπου ελέγχου και εκδόσεως οικοδομικών και αδειών λειτουργίας και σύνδεσης με τα δίκτυα.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος της Κύπρου έχει συνολικό ισολογισμό της τάξης των 152 δις € – γεγονός που σημαίνει ότι, υπερβαίνει το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου οκτώ (8) φορές. Η Κύπρος για ν’ αντισταθμίσει τη μεγάλη έκθεση στο ρίσκο του τραπεζικού τομέα, θα πρέπει να βελτιώσει τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος διαμέσου της κεντρικής τράπεζας και με συντονισμένες προσπάθειες σε συνδυασμό με την Επιτροπή που μπορεί να παρέχει πρόσθετη υποστήριξη όπου χρειαστεί.

Κρατικοποίηση της Κεντρικής Τραπέζης!

Βελτίωση ελέγχου των ιδιωτικών επιχειρήσεων διά της Κεντρικής τραπέζης.

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.