Το χρεόγραφο ουσιαστικά δεν πρόκειται για χρήματα, αλλά μπορεί να ρευστοποιηθεί και να γίνει χρήματα. Άρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα για να ρευστοποιηθεί το χρεόγραφό αυτό;

Το χρεόγραφο ουσιαστικά δεν πρόκειται για χρήματα, αλλά μπορεί να ρευστοποιηθεί και να γίνει χρήματα. Άρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα για να ρευστοποιηθεί το χρεόγραφό αυτό;

Αφού το χρεόγραφο ελεγθεί και επειδή το χρεόγραφο είναι ΑΑΑ αξίας, το πιο ψηλό σε ασφάλεια στον πλανήτη, με το που θα κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα και θα κοινοποιηθεί ως πάγιο της Κυπριακής Κυβέρνησης, αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να παράξει πιστοληπτική ικανότητα τέτοια που να μπορεί να ρευστοποιηθεί αυτόματα από τα κεντρικά συστήματα των κρατικών μηχανισμών παραγωγής χρήματος επί χρεογράφων. (Οι κανόνες του Fractional Banking System).

Αφού ρευστοποιηθεί, τα χρήματα αυτά θα κατατεθούν σε τράπεζα που θα υποδείξει η Κυβέρνηση στο όνομα του ιδιοκτήτη και που θα δεσμευτούν έναντι του συμβολαίου που θα έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ των εμπλεκομένων μελών.

Κατά την εκάστοτε εκταμίευση και βάσει του χρονοδιαγράμματος και των τιθεμένων στόχων που θα αποφασιστεί, θα παραδίδονται ως αντασφάλεια ταυτόχρονα ομόλογα του Κυπριακού Δημοσίου και όχι Ευρωομόλογα με τη μέθοδο (DVP- Delivery versus Payment).

Η αξία των ομολόγων που έγινε αποδεχτή είναι 1 : 1 (Παρόλο που σήμερα η αξία των Κυπριακών ομολόγων έχει υποβιβαστεί).

Κάθε τυχόν διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ήθελε προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων ή της Επιτροπής ελέγχου, θα λύεται από Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο θα είναι από κοινού αποδεχτό.

Ο χρηματοδότης, προτίθεται να βοηθήσει την Κύπρο για τις νέες της ανάγκες και στα προσεχή έτη, αλλά και η Κύπρος από την πλευρά της, θα συνεργαστεί στενά με την εκτελεστική επιτροπή της “E.N.D.” για να υλοποιήσει το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης με σκοπό να μην χρειάζεται καμία βοήθεια από τρίτους και κυρίως εξωγενείς φορείς γιατί θα έχει δημιουργήσει δικά της αποθέματα και ένα υγιή αναλογικό ποσό μεταξύ των δαπανών και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, που θα αναπαράγονται και θα αυξάνονται σταδιακά και σταθερά.

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.