Τι δικλείδες ασφαλείας μπορεί να έχει η Κύπρος για να μπορεί να προχωράει με ασφάλεια στις εκταμιεύσεις χωρίς κωλύματα;

Τι δικλείδες ασφαλείας μπορεί να έχει η Κύπρος για να μπορεί να προχωράει με ασφάλεια στις εκταμιεύσεις χωρίς κωλύματα;

Η κάθε εκταμίευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα εκταμίευσης που θα προσαρτηθεί στην τελική σύμβαση και θα κατατεθεί στην τράπεζα από όπου θα γίνονται οι πληρωμές. Κατά την εκταμίευση, η Επιτροπή ελέγχου, του κ. Σώρρα θα ελέγχει αν η εντολή πληρωμής ακολουθεί το αρχικό πρόγραμμα εκταμίευσης. Κάθε αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή της επιτροπής η οποία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για αποδοχή όποιων αλλαγών προταθούν από την κυβέρνηση.

Σε περίπτωση όμως που θα υπάρχουν αλλαγές και οι οποίες δεν συνάδουν με τα όσα θα έχουν συμφωνηθεί και η επιτροπή δεν συμφωνεί, τότε η Κυβέρνηση μπορεί να αιτηθεί την παρέμβαση της διαιτησίας για να αποφανθεί και να δώσει την τελική εντολή.

Η διαιτησία, θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως η δικλείδα ασφαλείας και για τις δύο πλευρές και γι’ αυτό το λόγο θα συμφωνηθεί ο ρόλος της, η σύστασή της και το πως θα εκλέγεται κατά τη διάρκεια της δανειακής σύμβασης των 50 – 100 χρόνων από την αρχή έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθεί με επιτυχία τη σύμβαση.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κάθε εκταμίευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα πληρωμών που θα κατατεθεί μαζί με την τελική σύμβαση στην τράπεζα. Η αίτηση εκταμίευσης θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Επιτροπής ελέγχου του κ. Σώρρα. Σε περίπτωση διαφορών, αποφασίζει η διαιτησία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

ΠΛΗΡΩΜΗ

Μετά την ρευστοποίηση του χρεογράφου και μετά την εκταμίευση, η Κυβέρνηση υποχρεούται να πληρώσει την πρώτη δόση ποσού ήτοι περίπου το 10 % του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 90 %, θα αποπληρωθεί σε όσα έτη αποφασιστεί (50 – 100)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης αποπληρωμής της χρηματοδότησης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ αναγκαστική πληρωμή για το σύνολο ή μέρος αυτής κάθε πέντε (5) ομολογιακά έτη. Τέτοια πληρωμή μπορεί μόνο να γίνει με πλεονάζοντα κεφάλαια του προϋπολογισμού που θα συσσωρεύονται στο Κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών και όχι από κεφάλαια που προκύπτουν από δανεισμό.

ΝΕΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Πρώτο προνομιακό δικαίωμα διατηρεί ο κ. Σώρρας. Σε περίπτωση αδυναμίας, θα γίνει συνεργασία με τρίτους φορείς με τη σύμφωνη γνώμη του. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαιτησία θα μπορεί να αποφασίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει γίνει πρόνοια πρόωρης εκταμίευσης βάσει προσωρινής συμφωνίας μέχρι να γίνει η τελική σύμβαση για όσα χρήματα συμφωνηθούν βάσει της έκθεσης που θα παρουσιάσει η Κυβέρνηση.

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.