Πως μπορεί να γίνει ο έλεγχος των ομολόγων και πόσος χρόνος χρειάζεται για να ρευστοποιηθούν;

Πως μπορεί να γίνει ο έλεγχος των ομολόγων και πόσος χρόνος χρειάζεται για να ρευστοποιηθούν;

Ο έλεγχος, όπως σε κάθε τραπεζικής – οικονομικής φύσεως συναλλαγή, μπορεί ΜΟΝΟΝ να γίνει, εάν υπάρχει έννομη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μελών και του δικαιούχου του χρεογράφου. Για να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος, είτε ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει την άδεια – για να ελεγχθεί ο λογαριασμός – είτε με εισαγγελική εντολή, πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Άρα δεν μπορούσε να γίνει ΚΑΝΕΝΑΣ απολύτως νόμιμος έλεγχος.

Ο κος Σώρρας, για να διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου από την Κυπριακή Κυβέρνηση, κατέθεσε τα χρεόγραφά του, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό σε τράπεζα.

Αφού ενημερώθηκε η Κυπριακή Κυβέρνηση και παράλληλα το Αμερικάνικο Δημόσιο, προχώρησε και δημιούργησε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Κύπρου όπου και μετέφερε ενδοτραπεζικά το ανάλογο χρεόγραφο εις πίστωση και χάρη της Κυπριακής Δημοκρατίας. (ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει παραδοθεί δια μέσου του προξενείου της Κυπριακής Κυβερνήσεως στον Καναδά προς στο Προεδρικό γραφείο υπ’ όψιν του Προέδρου της Δημοκρατίας και προς την Κεντρική Τράπεζα υπ’ όψιν του Διοικητού κου Δημητριάδη.)

Η δικηγορική εταιρεία Bleakley, Platt & Schmidt LLP, με έδρα την Αμερική, ενεργώντας δια λογαριασμό του ιδιοκτήτη αλλά και του παραλήπτη, δηλ της Κυπριακής Κυβερνήσεως, ενημέρωσε και επικύρωσε εγγράφως το Αμερικάνικο Δημόσιο με 3 διαδοχικές επιστολές (12 Σεπτεμβρίου, 3 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου), για την μεταφορά του χρεογράφου σε λογαριασμό εις πίστωση και χάρη της Κυπριακής Δημοκρατίας για το σκοπό της χρηματοδότησης και δόθηκε ο ανάλογος χρόνος για πιθανές ενστάσεις μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Το Αμερικάνικο Δημόσιο δεν έφερε καμία ένσταση με αποτέλεσμα η πράξη να θεωρείται λήξασα. Επιστολή του δικηγόρου για επικύρωση των πιο πάνω έχει σταλεί προς την Κεντρική Τράπεζα.

Άρα η Κυπριακή Κυβέρνηση, μπορεί χωρίς καμία απολύτως ανησυχία και χωρίς κανένα άλλο έλεγχο εάν αποφασίσει, να μεταφέρει το χρεόγραφο στην Κεντρική τράπεζα ή οπουδήποτε αλλού και να προχωρήσει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, σε συνεργασία πάντοτε με τον χρηματοδότη στη ρευστοποίησή του.

Πέραν όμως των πιο πάνω, η Κυβέρνηση, μπορεί να προβεί σε έλεγχο διατραπεζικά διαμέσου όποιας τράπεζας αποφασίσει και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μεταφοράς μηνυμάτων, “Wire Transfer”, και με κωδικό ΜΤ 510 όπου μπορεί να επικυρωθεί ανέκκλητα η πληρωμή και να εκχωρηθεί το χρωστούμενο ποσό στην παραλήπτρια τράπεζα, μήνυμα το οποίο θα μπορεί να σταλεί από το US TREASURY – OFFSET PAYMENTS (από ειδικό τμήμα που χειρίζεται αυτού του είδους τα χρεόγραφα) εάν αυτό ζητηθεί από την Κυβέρνηση της Κύπρου.

Έτσι δεν θα μπορεί κανείς πια να αμφισβητήσει την νομιμότητα, εγκυρότητα και αυθεντικότητα του χρεογράφου και κατά συνέπεια της πρότασης χρηματοδότησης.

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.