Έχει ενημερωθεί το Αμερικανικό Δημόσιο;

Έχει ενημερωθεί το Αμερικανικό Δημόσιο;

Η πρόταση είναι αληθινή και νόμιμη και τα βήματα που έγιναν μέχρι τώρα για να μπορεί να εκχωρηθεί η περιουσία.

Το δικηγορικό γραφείο στην Αμερική, ανέλαβε να ενημερώσει πλήρως το Αμερικανικό Δημόσιο για την όλη διαδικασία εκ μέρους του κου Σώρρα και της Κύπρου, με τις ακόλουθες επιστολές:

1η επιστολή: 12/ 09/ 2012

Η Πρώτη Επιστολή στάλθηκε στις 12.09.2012 προς τον Υπουργό και Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής τον Mr. Timothy Geithner, και το Υπουργείο Μεταφορών και του Υπουργού Μεταφορών Mr. Raymond H. LaHood, αλλά και το τμήμα ελέγχου του θησαυροφυλακίου που είναι υπεύθυνο για τις πληρωμές (Offset Payments) όπου γίνεται αναφορά ότι ο κος Σώρρας είναι ο πληρεξούσιος δικαιούχος και περιγράφει όλους τους κωδικούς των χρεογράφων όπως αυτά έχουν εκδοθεί και όπου ανακοινώνει ότι ο ίδιος ανέθεσε σε εταιρεία κηδεμόνα να καταθέσει σε λογαριασμό στην τράπεζα (και γίνεται αναφορά για τις τράπεζες) με σκοπό την μετέπειτα χρήση των χρεογράφων ως αντασφάλιση για επικείμενο δανεισμό. Δόθηκαν Επτά (7) ημέρες στην Αμερικανική Κυβέρνηση για ενστάσεις ή/και οτιδήποτε αρνητική απάντηση για την επικείμενη πράξη ανάθεσης από την Δικηγορική Εταιρία. Αυτό έγινε λίγο πριν ο κ. Σώρρας οι συνεργάτες του φτάσουν στην Κύπρο μετά από τη γραπτή πρόσκληση της Κυβέρνησης για παρουσίαση του φακέλου για να είναι όλα έτοιμα για τον επικείμενο έλεγχο.

Καμία αρνητική αντίδραση δεν έγινε από ΚΑΝΕΝΑ Αμερικανικό Υπουργείο προς στην Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία ή/ και αλλού. Απολύτως κανένα αρνητικό σχόλιο δεν στάλθηκε από το Δημόσιο της Αμερικής και κανέναν Αμερικανικό Φορέα.

2η επιστολή: 03/ 10/ 2012

Αφού δεν υπήρξε καμία αρνητική αντίδραση μετά την πρώτη επιστολή, στις 03.10.2012 επικοινώνησε η Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία με τα δυο ίδια Αμερικανικά Υπουργεία όπου ανακοινώθηκαν οι κωδικοί των ομόλογων που αποφάσισε ο κ. Σώρρας να καταθέσει προς την πίστωση της Ελλάδος και της Κύπρου και παρατέθηκαν επικυρωμένα πιστά αντίγραφα των χρεογράφων που θα παραχωρούντο σε ειδικό κηδεμονευόμενο λογαριασμό εις πίστωση και των δύο ξεχωριστά. (στην ίδια επιστολή γινόταν αναφορά και για των αναλόγων χρεογράφων της Ελλάδος).

Αυτή η επιστολή κοινοποιήθηκε για την Κύπρο στους κκ (πέραν του ιδιοκτήτη), διαχειριστές, οικονομολόγους σύμβουλους, και τράπεζα όπου τηρούνται οι λογαριασμοί:

  1. Αμερικάνικο Δημόσιο
  2. Christine Lagarde – IMF President
  3. Jose Emanuel Barroso – President EU
  4. Mario Draghi – President Europen Central Bank
  5. Dimitri Christofia – President of Cyprus.

Καμία αρνητική δήλωση/ ένσταση από ΚΑΝΕΝΑΝ Αμερικανικό Φορέα για αυτήν την κατάθεση από τον Κο Σώρρα, η για αυτήν την παραχώρηση για πίστωση της Κύπρου, η της Ελλάδας.

3η επιστολή: 26/ 10/ 2012

Στις 26 Οκτωβρίου 2012 και αφού η Αμερικανική Κυβέρνηση δεν έστειλε ΚΑΝΕΝΑ αρνητικό σχόλιο ή/ και ένσταση για την πρόθεση του δικαιούχου να προχωρήσει στην κατάθεση του χρεογράφου προς πίστωση της Κύπρου και της Ελλάδος, ο κ. Σώρρας προχώρησε και έκανε την νόμιμη μεταβίβαση του Αμερικανικού Χρεογράφου εις το όνομα και πίστωση της Κύπρου. Στη συνέχεια η Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία ανακοίνωσε και επικύρωσε στην Αμερικανική Κυβέρνηση ότι ο κ. Σώρρας έκανε αυτήν την μεταβίβαση του Αμερικανικού χρεογράφου εις το Όνομα και την πίστωση της Κύπρου και ζήτησε / κάλεσε / έγραψε στην Αμερικανική Κυβέρνηση να ενημερώσει εάν είχε οιανδήποτε αντίρρηση ή/ και ένσταση για αυτήν την μεταβίβαση και κατάθεση του χρεογράφου και δόθηκε το χρονικό διάστημα μέχρι της 2 Νοεμβρίου 2012.

Η πιο πάνω επιστολή κοινοποιήθηκε στους κκ:

  1. Χριστόφια Δημήτρη- Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
  2. Πανίκκο Δημητριάδη – Κυβερνήτη Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
  3. Τράπεζα Μόντρεαλ – Υπεύθυνο λογαριασμού κατάθεσης
  4. Στον δικαιούχο κ. Σώρρα, τους Οικονομικούς του συμβούλους, τους Κηδεμόνες του λογαριασμού, τους δικηγόρους κτλ.

Καμία αρνητική απάντηση δεν δόθηκε από την Αμερικανική Δικηγορική Εταιρεία και τίποτα αρνητικό δημιουργήθηκε από ΚΑΝΕΝΑΝ Αμερικανικό Φορέα μέχρι της 2 Νοέμβριου που ήταν ο χρόνος λήξης.

4η επιστολή: 06/ 11/ 2012

Από τις 06/11/2012, και μέχρι σήμερα 20/11/2012, έχουμε επικύρωση από την Αμερικανική Δικηγορική Εταιρία ότι το Αμερικάνικο Δημόσιο δεν έφερε καμία αντίρρηση / ένσταση / εμπόδιο σε αυτήν την επένδυση / δάνειο / μεταβίβαση του Αμερικανικού Χρεογράφου, προς πίστωση και όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας και Νομικά / Νόμιμα η υπόθεση της μεταφοράς / δάνειου από Κύριο Σώρρα στην Δημοκρατία της Κύπρου, θεωρείται νομικά / νόμιμα λήξασα χωρίς κανένα απολύτως πια δικαίωμα παρεμβολής. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης ο κος Σώρρας και η Κύπρος μπορούν με άνεση και νόμιμα να προχωρήσουν στην κατάθεση του χρεογράφου Αμερικανικού Δημοσίου στους λογαριασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, που φέρνει / δίνει / έχει η Κυπριακή Δημοκρατία «αυτόματη ρευστοποίηση» χωρίς κανένα πρόβλημα, έχοντας υπόψη την λειτουργία του «ποσοστιαίου χρηματοοικονομικοπιστωτικού σύστηματος» η όπως αλλιώς λέγεται, το «fractional banking system”.

This entry was posted in Ερωτήσεις - Απαντήσεις. Bookmark the permalink.